top of page

NICHIFU - Thông báo thay đổi kích thước của kết nối đầu (CE5/CE8)


Chúng tôi muốn thông tin về những thay đổi trong số kỹ thuật (kích thước)
của đầu kết nối (CE 5/CE 8) như bên dưới.
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu bổ sung thông tin nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
⚫ Mã sản phẩm ứng dụng: CE 5 / CE 8
⚫ Thay đổi nội dung: Kích thước


start start (CE5/CE8)
start start (CE5/CE8)

  NICHIFU đầu cốt - Còn hàng (TP.HCM)

Comments


bottom of page